ПЛАН НАБАВКИ ЈУ „ДОМ УЧЕНИКА ТРЕБИЊЕ

                ПЛАН  НАБАВКИ   ЈУ „ДОМ  УЧЕНИКА  ТРЕБИЊЕ  „ са п.о.     

                                                   Т Р Е Б И Њ Е

 

                                                      Члан  1.

Доноси се План набавки  ЈУ „Дом ученика „ са п.о. Требиње за  2016. годину.

План из става  1. овог члана обухвата набавку роба, и радова , те садржи податке о предмету  набавке, јединственом ријечнику јавне набавке, процијењеној вриједности набавке, врсти поступка јавне набавке, оквирним терминима за покретање поступка набавке и закључења уговора и извору финансирања.

 

                                                                         Члан 2.

План набавки је сачињен у складу са  Планом пословања ЈУ „Дом ученика „ са п.о. Требиње за 2016. годину.

У  току  године могу се вршити измјене и допуне  Плана набавки.

 

                                                                            Члан  3.

За  2016. годину  утврђује се слиједећи План набавки роба и радова :                                     

Tags: